Vergunningverlening Natura 2000

Bent u van plan om een activiteit uit te voeren die een effect kan hebben op habitats of habitats van soorten in een of meerdere Natura 2000-gebieden? Ga dan na of hiervoor een vergunningplicht geldt. Maak hierbij onderscheid tussen effecten als gevolg van stikstof/ammoniak en overige effecten. Voor een activiteit die stikstof of ammoniakdepositie veroorzaakt op een of meerdere Natura-2000 gebieden dient u een of meerdere AERIUS berekeningen  te maken om te kunnen bepalen of er sprake is van een vergunningplicht. Het kan hierbij gaan om het vastleggen van een bestaande situatie en/of een uitbreiding van een bestaande situatie of het oprichten van een nieuwe situatie.

In de toelichting op het aanvraagformulier dat u hieronder vindt, wordt per situatie uitgelegd welke berekening er gemaakt dient te worden en in welke situaties er sprake is van een vergunningplicht. Bij overige effecten kunt u denken aan geluid, licht, oppervlakteverlies van beschermde habitattypen en/of kwaliteitsverlies, verdroging, etc.

Toestemming stikstofgerelateerde activiteiten

Op vrijdag 13 december 2019 zijn nieuwe provinciale beleidsregels van kracht gegaan. De beleidsregels gaan over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van intern of extern salderen. Op de website van BIJ12 vindt u de regels en toelichtingen.

Beheerplannen

In de provincie Zuid-Holland is voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan vastgesteld. In deze beheerplannen is het huidige gebruik getoetst en voor een groot deel vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt ook voor beheermaatregelen ten behoeve van de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen waarvoor het gebied is aangewezen. Als uw activiteit betrekking heeft op het voortzetten van een bestaande activiteit, controleer dan of deze activiteit is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Nationaal Netwerk Natuur (NNN)

Het is niet toegestaan om fysieke ingrepen te verrichten welke de wezenlijke kenmerken en waarden van het Nationaal Netwerk Natuur (NNN, voorheen Ecologische hoofdstructuur) aantasten. Dit is geregeld in de provinciale ‘Verordening ruimte 2014-Actualisering 2016’. Om te bepalen of u aan het werk bent in een gebied dat tevens is aangewezen onder de NNN kunt u de interactieve kaart  raadplegen op de website van provincie Zuid-Holland. Voor vragen of verzoeken om toestemming die leiden tot oppervlakteverlies en/of wezenlijke aantasting van NNN-gebied dient u contact op te nemen met provincie Zuid-Holland. Deze taak is niet gemandateerd aan de Omgevingsdienst Haaglanden.

Soortenbescherming

Naast effecten op beschermde soorten en/of habitattypen van het Natura 2000-gebied kan er ook sprake zijn van het overtreden van verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Flora- en faunawet). Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor vogels en vleermuizen. Mogelijk heeft u ook een ontheffing nodig. Meer informatie vindt u op Ontheffingverlening soorten.

Machtigingen in eHerkenning
Let op: gebruikt u eHerkenning en krijgt u desondanks geen toegang tot onze webformulieren? Geeft u dan aan uw eigen beheerder (bijvoorbeeld Connectis) door dat u voor onze dienst Webformulieren gemachtigd wilt worden.

 

Wij regelen dit voor

Provincie Zuid-Holland

Verwerkingstermijn & leges

Op een aanvraag wordt binnen een termijn van maximaal 20 weken definitief beslist. Indien tijdens de procedure om aanvullende gegevens wordt verzocht wordt deze termijn opgeschort.

Op grond van de 'legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland' kunnen leges verschuldigd zijn voor een aanvraag. Onder aanvraag wordt verstaan:

  • Aanvraag om vergunning, met inbegrip van een aanvraag tot intrekking daarvan en tot verlenging of wijziging daarvan
  • Verzoek om bestuurlijk oordeel
  • Verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling


De Provincie Zuid-Holland heft en int de leges. Voor het verschuldigde bedrag, de uitzonderingen en mogelijkheden van teruggave zie de legesverordening.

Ervaart u technische problemen bij het invullen van het aanvraagformulier of werkt deze niet naar behoren? Neemt u dan contact op met eloketbeheer@odh.nl. Heeft u feedback of klachten over de inhoud van het formulier dan horen wij dat graag zodat we ons formulier kunnen blijven verbeteren. Inhoudelijke opmerkingen of vragen kunt u toesturen aan vergunningen@odh.nl.