Melden voorvallen en incidenten

Onder voorval of incident verstaat de Wet milieubeheer elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om

  • Storingen in het productieproces van het bedrijf
  • (geplande) onderhoudswerkzaamheden in het bedrijf
  • Storingen bij installaties en machines
  • Ongelukken en calamiteiten.

Feitelijk elke gebeurtenis waarbij naleving van de milieuwetgeving mogelijk onder druk staat of waardoor overlast voor de omgeving kan ontstaan.

Waarom direct melden?
Een voorval of incident kan ernstige milieugevolgen hebben. Het is daarom noodzakelijk dat u voorvallen of incidenten bij uw bedrijf direct meldt bij het bevoegd gezag; in dit geval de omgevingsdienst. 

TELEFONISCH MELDEN BIJ SPOED

Is er sprake van een spoedsituatie neem dan direct contact met ons op via de Milieutelefoon op 0888 333 555. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
 

ONLINE MELDEN BIJ NIET-SPOED

Melding maken van een voorval / incident bij niet-spoedsituatie doet u bij voorkeur met ons digitale formulier


Dit formulier gebruikt u in de volgende situaties:

  • De ODH heeft u verzocht om achteraf een melding te doen van een voorval/incident
  • De ODH heeft u verzocht om naast uw telefonische melding tevens het digitale formulier ter aanvulling in te vullen
  • Er heeft een incident/voorval  plaatsgevonden die u door omstandigheden niet direct heeft (kunnen) melden
  • U heeft activiteiten gepland als gevolg waarvan er mogelijk milieuschade of hinder voor de omgeving kan ontstaan (zoals geluidhinder of geuroverlast)
  • Er is sprake van storingen in aanwezige installaties of productieprocessen waardoor mogelijk milieuschade of hinder voor de omgeving kan ontstaan en/of naleving van de milieuvoorschriften voor niet nageleefd kunnen worden
  • Andere voorvallen/incidenten die niet direct een acuut gevaar voor het milieu opleveren maar waar wel mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan dan wel hinder voor de omgeving kunnen opleveren